Seneste ændring. 10.3.2020

Vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn er:

 KunstPunkt                                                                                                                 

Stiftet den 1. juli 2009

Hjemsted Sønderborg Kommune 

§ 2

Foreningens formål er gennem formidling og aktiviteter at øge børns, unges og voksnes kendskab til kunstens mange aspekter. 

§ 3

 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

 1. Formanden vælges for 2 år i ulige år, kassereren vælges for 2 år i lige år. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, revisorer og suppleanter for 1 år.

 

 1. Valgbar er ethvert medlem over 16 år. 

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

§ 6

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingent.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 7

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes via mail eller brev med angivelse af dagsorden, med mindst 2 ugers varsel.
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 3. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes senest 15. februar.
 4. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 8

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af:
  1. Formand / kasserer vælges på generalforsamlingen
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleanter
  4. Revisorer
  5. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt
 8. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af kasserer og sekretær senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde. 

§ 14

Foreningens regnskabsår går fra 1. jan. til 31. dec., og senest 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. 

§ 15

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9 ).
 2. Ophører foreningen med at eksistere, sker følgende med foreningens formue:

 

 1. Formuen låses fast i 2 år, men kan frigives, hvis Kunstpunkt genopstår.
 2. Efter 2 år indgår formuen i en fond, der støtter Kunstkolonien Augustenborg.
 3. Er punkt 2 ikke mulig, tilfalder formuen Sønderjyllands Kunstskole. (Aftenskole)

 

 1. Fonden administreres af en person der udnævnes med 2/3 flertal af den generalforsamling, der beslutter kunstpunkts ophør.

 

 

Seneste ændringer 17.02.2015) 12.03.2019 ( 10.3.2020)

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.